در جریان آخرین اخبار، مسابقات و اطلاعیه های پوشه در تلگرام باشید "کلیک کنید"

معماري - شهرنشيني در زاهدان

معماري - شهرنشيني در زاهدان

توسعه شهرها از جمله شهر زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان و بلوچستان وبا توجه به موقعیت خاص جغرافیایی خود ابعاد تازه ای پیدا کرده است .

دسته بندی: مباحث رشته ها » معماری

تعداد مشاهده: 1707 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

تعداد صفحات: 200

حجم فایل:2,924 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 7,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب
  عنوان                                         صفحه
  فصل اول : چهار چوب كلي تحقيق
  1-1 -طرح مساله............................................................................................................................. 1
  2-1 -ضرورت تحقيق ...................................................................................................................  1
  3-1- قلمروتحقق ........................................................................................................................... 2
  4-1- اهداف تحقيق........................................................................................................................ 2
  5-1- سئوالات اساسی..................................................................................................................... 2
  6-1- فرضيات پژوهش................................................................................................................... 3
  7-1- روش تحقيق ......................................................................................................................... 3
  8-1- پيشينه تحقيق..........................................................................................................................5 
  9-1- محدوديت تحقيق .................................................................................................................6
  فصل دوم : مباني نظري تحقيق
  1-2- شهر چيست.............................................................................................................................7
  2-2- تعاريف مختلف شهر...............................................................................................................8
  3-2- عوامل مؤثر در تكوين و تكامل شهر نشيني.............................................................................9
  1-3-2- ديدگاههاي كلاسيك(درونزا) در شكل گيري شهرها .....................................................10
  1-1-3-2-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی.......................................................................10
  2-1-3-2- نظريه اقتصادي : شهر به عنوان يك بازار ......................................................................13
  3-1-3-2- نظريه شهر به عنوان يك پايگاه نظامي و دفاعی.............................................................15
  4-1-3-2- نظريه مذهبي، گسترش معابد و عبادتگاهها...................................................................16
  5-1-3-2- موقعيت چهاراهي در ايجاد شهرها................................................................................17
  2-3-2 ديدگاههاي مدرن (برونزوا) در شكل گيري شهرها ...........................................................17
  1-2-3-2 سياستهاي استعماري كشورهاي توسعه يافته ..................................................................19
  2-2-3-2- سياستهاي دولتها در مسائل مرزي و استراتژيك..........................................................22
  3-2-3-2- اهداف سياسي – اداري دولتها ....................................................................................23
  4-2-3-2- وجود قطب هاي صنعتي ..............................................................................................24
  5-2-3-2- وجود راهها .................................................................................................................26
  4-2- نظريه هاي ساخت شهر ........................................................................................................29
  1-4-2- ساخت دواير متحدالمركز............................................................................................... 29
  2-4-2- ساخت قطاعي شهر..........................................................................................................30
  3-4-2- ساخت ستاره اي شكل....................................................................................................31
  4-4-2- ساخت چند هسته اي......................................................................................................33
  5-4-2- ساخت عمومي شهرها.....................................................................................................35
  6-4-2- ساخت طبيعي شهرها .....................................................................................................35
  7-4-2- ساخت خطي يا كريدوري..............................................................................................36
  فصل سوم : بررسي ساختار جغرافياي طبیعی و انساني شهر زاهدان
  1-3- ويژگيهاي جغرافياي طبيعي شهر زاهدان.............................................................................38
  1-1-3- موقعيت جغرافيايي .........................................................................................................38
  2-1-3- موقعيت رياضي و نسبي شهر زاهدان..............................................................................38
  3-1-3- ويژگيهاي زمين شناسي منطقه زاهدان................................................................................41
  4-1-3- ويژگيهاي زمين شناختي حوضه آبريز زاهدان...................................................................42
  5-1-3- ژئومورفولوژي حوضه زاهدان...........................................................................................44
  1-5-1-3- ژئومورفولوژي ساختمانی حوضه زاهدان.......................................................................47
  2-5-1-3- ژئومورفولوژي اقليمي حوضه زاهدان...........................................................................48
  6-1-3- شرايط اقليمي محدوه زاهدان...........................................................................................51
  1-6-1-3- عوامل ماكروكليمايي...................................................................................................51
  2-6-1-3-عوامل میکرو کلیمایی...................................................................................................51
  7-1-3- بادهاي منطقه ...................................................................................................................52
  8-1-3- ميزان دما و طوبت در منطقه .............................................................................................54
  9-1-3- بارندگي و ريزش جوي درمنطقه.....................................................................................56
  10-1-3- منابع آب منطقه..............................................................................................................57
  1-10-1-3-آبهای سطح الارضی...................................................................................................58
  2-10-1-3- آبهاي زير زميني حوضه زاهدان................................................................................60
  2-3- ساختار دموگرافي و ويژگيهاي انساني شهر زاهدان..............................................................61
  1-2-3-تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(1335 تا1375).................................................61
  2-2-3- تراكم نسبي جمعيت در سطح شهر ..................................................................................64
  3-2-3- ساختمان جمعيت .............................................................................................................73
  1-3-2-3- ساخت سنی.................................................................................................................73
  2-3-2-3- نسبت جنسي................................................................................................................77
  4-2-3- بعد خانوار .......................................................................................................................80
  5-2-3- حركات جمعيت .............................................................................................................81
  1-5-2-3- حركات زماني جمعيت ..............................................................................................82
  2-5-2-3- حركات مكاني جمعيت ..............................................................................................82
  6-2-3- عوامل مهاجرت به زاهدان ..............................................................................................84
  1-6-2-3- عامل جغرافيايي..........................................................................................................84
  2-6-2-3- عوامل اجتماعي و فرهنگي و اداري...........................................................................85
  3-6-2-3- عوامل اقتصادي..........................................................................................................85
  7-2-3- فعاليت و اشتغال...............................................................................................................86
  8-2-3- وضعيت اشتغال در بخشهاي مختلف ...............................................................................87
  1-8-2-3- شاغلين بخش كشاورزي.............................................................................................89
  2-8-2-3- شاغلين بخش صنعت ..................................................................................................91
  3-8-2-3- شاغلين بخش خدمات ................................................................................................92
  9-2-3- وضعيت كلي سواد در زاهدان..........................................................................................94
  فصل چهارم : بررسي روند شهر نشيني و تغييرات كاركردي شهر زاهدان
  1-4- روند شكل گيري شهر زاهدان.............................................................................................96
  1-1-4- تحولات جهاني و اهميت يافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیك..............................................96
  1-1-1-4- منطقه بلوچستان و سرحد ............................................................................................96
  2-1-1-4- منطقه دزداب.............................................................................................................100
  2-1-4- تغيير قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژي شهر زاهدان .................................................102
  2-4- سياستهاي دولت در توسعه شهر نشيني زاهدان.....................................................................103
  3-4- تغييرات كاركردي در شهر زاهدان ....................................................................................124
  1-3-4- كاركرد نظامي سياسي....................................................................................................124
  2-3-4- كاركرد اداري................................................................................................................125
  3-3-4- كاركرد خدماتي ...........................................................................................................126
  4-4- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان ..................................................................128
  1-4-4- موانع درجه يك توسعه (موانع طبيعي)...........................................................................128
  2-4-4- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعي).........................................................................128
  3-4-4-موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادي).......................................................................129
  4-4-4- توسعه اراضي شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر ...........................................129
  فصل پنجم :بررسي توسعه آپارتمان نشيني در زاهدان
  1-5 آپارتمان چيست ...........................................................................................................132
  2-5- سابقه آپارتمان نشيني در جهان ...................................................................................132
  3-5- سابقه آپارتمان نشيني در تهران ...................................................................................134
  4-5- سابقه آپارتمان نشيني در زاهدان .................................................................................135
  5-5 مكان يابي مجتمع هاي آپارتماني در شهر زاهدان ..........................................................136
  6-5- ضرورت ايجاد آپارتمان سازي در زاهدان ..................................................................137
  7-5- بررسی وضعيت آپارتمان نشيني در زاهدان ..................................................................138
  1-7-5- بررسي رابطه شغل ساكنين در مجتمع هاي آپارتماني ..............................................142

  2-7-5- بررسي رابطه ميزان تحصيلات در مجتمع هاي آپارتماني .........................................143
  3-7-5- بررسي رابطه ميزان درآمد در مجتمع هاي آپارتماني.................................................145
  4-7-5- بررسي رابطه بعد خانوار در مجتمع هاي آپارتماني...................................................146
  5-7-5- بررسي رابطه قوميتهاي ساكن در مجتمع هاي آپارتماني............................................148
  6-7-5- بررسي رابطه انتخاب مجتمع هاي آپارتماني براي سكونت .......................................149
  8-5- بررسي فرهنگ آپارتمان نشيني در مجتمع هاي آپارتماني ............................................151
  9-5- بررسي روابط اجتماعي در مجتمع هاي آپارتماني ........................................................152
  10-5- بررسي ويژگيهاي كالبدي مجتمع هاي آپارتماني.......................................................153
  1-10-5- بررسي تعداد طبقات در مجتمع هاي آپارتماني......................................................153
  2-10-5- بررسي تعداد اطاق در مجتمع هاي آپارتماني ........................................................154
  3-10-5- بررسي نوع مصالح ساختماني در مجتمع هاي آپارتماني ........................................155
  4-10-5- بررسي عمر بنا مجتمع هاي آپارتماني ...................................................................155
  5-10-5- بررسي امكانات و خدمات محله اي در مجتمع هاي آپارتماني ...............................155
  6-10-5- بررسي وضعيت بهداشت در مجتمع هاي آپارتماني ...............................................156
  11-5- بررسي نقاط قوت و ضعف در مجتمع هاي آپارتماني شهر زاهدان .............................158
  1-11-5- نقاط قوت ............................................................................................................158
  1-1-11-5- دسترسي به منابع مالي .......................................................................................158
  2-1-11-5-صرفه جویی در مصرف مصالح..........................................................................159
  3-1-11-5- سرعت در فرآيند ساخت .................................................................................160
  4-1-11-5- ارتقاي تكنولوژي و ارتقاي كيفيت ..................................................................161
  5-1-11-5- دسترسي به تسهيلات عمومي ...........................................................................161
  2-11-5- نقاط ضعف .........................................................................................................161
  1-2-11-5- كمبود امكانات، خدماتي و رفاهي ...................................................................162
  2-2-11-5- مشكلات سيستم جمع آوري زباله....................................................................163
  3-2-11-5- كبمود پاركينگ .............................................................................................164
  4-2-11-5- كمبود فضاي بازي مناسب براي كودكان ........................................................165
  12-5- عوارض زيست محيطي در مجتمع هاي آپارتماني .....................................................166
  1-12-5- موقعيت و قطه بندي زمين ....................................................................................166
  1-1-12-5- موقعيت ساختمانها ...........................................................................................166
  2-1-12-5- قطعه بندي زمين ..............................................................................................167
  2-12-5- عوارض طبيعي ....................................................................................................168
  1-2-12-5- عوارض مربوط به خاك و زمين ......................................................................168
  2-2-12-5- هوا .................................................................................................................168
  3-2-12-5- صدا ...............................................................................................................169
  4-2-12-5- نور..................................................................................................................169
  5-2-12-5- حرارت و برودت ...........................................................................................169
  3-12-5- عوارض انساني ..................................................................................................170
  1-3-12-5- خصوصيات خانوار ........................................................................................170
  2-3-12-5- سنت ها و فرهنگ ها .....................................................................................170
  3-3-12-5- مسائل جنبي اجتماعي ....................................................................................171
  4-3-12-5- ايمني در برابر حوادث ....................................................................................172
  5-3-12-5- بهداشت محيط ...............................................................................................172
  6-3-12-5- تاسيسات وتجهيزات عمومي و زير بنايي ..........................................................173
  7-3-12-5- عوارض زيبا شناسانه .......................................................................................174
  فصل ششم:نتیجه گیری وآزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات
  1-6-نتیجه گیری کلی.........................................................................................................175
  2-6-آزمون فرضیات..........................................................................................................179
  3-6-ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی..............................................181


  چکیده

  توسعه شهرها از جمله شهر زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان و بلوچستان وبا توجه به موقعیت خاص جغرافیایی خود ابعاد تازه ای پیدا کرده است .

  توسعه افقی این شهر در سالهای اخیر و همچنین افزایش جمعیت موجب نگرانی مدیران شهر شده است که با توجه به این نابسامانیها شکل توسعه شهر از حالت افقی به عمودی تغییر نماید بنابر برخی از سیاستهای دولت ساخت مجتمع های مسکونی آپارتمانی در سالهای اخیر در زاهدان گسترش پیدا کرده است لذا در این رساله سعی شده است روند شهر نشینی در زاهدان از آغاز تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و همچنین ضروری است بدانیم توسعه آپارتمان نشین چه پیامدهایی در روند زندگی ساکنین داشته است .

  جامعه آمار ی در این پژوهش کلیه سرپرست های خانوار در شهرستان زاهدان می باشد که حدود ۰۰۰/۸۰ خانوار برآورد می شود .تعداد ۲۰۰ خانوار به صورت نمونه گیری طبقه بندی و سیستماتیک با هدف ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی و جمعیتی آپارتمان نشینان انتخاب شده است برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روشهای آماری استفاده شده است .

  شهرها و مناطق شهری در طول زمان تحت تاثیر عوامل گوناگون طبیعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکوین و توسعه و تکامل می یابند. آگاهی از این عوامل و نحوه و میزان تاثیری که هر یک بر تکوین و شکل گیری شهرها در مراحل مختلف زمانی می گذراند در تصمیم گیری برای آینده ضروری است .

  بنابراین با استفاده از نظریات کلاسیک و مدرن از بعد درونزا و برونزا علل تکوین و تکامل شهری مورد بررسی قرار گرفت وبه این نتایج دست یافتیم که :در ایجاد شهرهای اولیه تاثیر عوامل درونی محیطی شامل محیط طبیعی و محیط انسانی چشمگیرتر بوده است .عوامل برونی مانند سیاستهای جهانی و سیاستهای دولت مرکزی در ایجاد شهرها ی اولیه مؤثر نبوده است .اکثر این شهرها به صورت دولت شهر اداره می شدند و از زمانی که جوامع به تحولات اجتماعی اقتصادی بیشتری دست یافتند با ایجاد دولت مرکزی و اجرای برنامه ها و اهداف جامعه توسط دولت دیگر ایجاد شهر تنها به وجود عوامل درونی وابسته نبود و چه بسیار شهرهایی که توسط دولتها ساخته شدند بدون این که قبل از آن عامل درونی و محیطی خاص برای توجیه وجودی آن مطرح باشد از جمله ایجاد شهرهای مرزی، نظامی و اداری سیاسی توسط پارتیان هخامنشینان و ساسانیان که در فصل دوم به تفصیل بیشتری از آنها سخن گفته ایم و همین طور شهرهای دوره اسلامی و بعد از آن در ادامه تاثیر پذیری از موج تحولات انقلاب صنعتی به خصوص در کشورهای در حال توسعه شهرهایی با برنامه و وابسته به عوامل برونی ایجاد شده و توسعه یافتند .  برچسب ها: بررسي رابطه ميزان تحصيلات در مجتمع هاي آپارتماني تحقیق معماری شهرنشینی در زاهدان دانلود تحقیق معماری شهرنشینی در زاهدان سياستهاي دولت در توسعه شهر نشيني زاهدان شهر نشيني معماری شهرنشینی معماری شهرنشینی در زاهدان مقاله معماری شهرنشینی در
 • برای دانلود محصول ، بر روی دکمه خرید کلیک کنید تا به صفحه پرداخت منتقل شوید . پس از اتمام فرآیند خرید و پرداخت آنلاین ، لینک دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت .
  علاوه بر آن یک نسخه هم برای شما ایمیل می شود .
 • zip
 • ضمانت بازگشت وجه، در صورت وجود مغایرت

  توجه داشته باشید که در صورتی که توضیحات فایل خریداری شده با محتوای آن مغایرت داشته باشد، می توانید درخواست بازگشت وجه پرداخت شده دهید. درخواست در اسرع وقت رسیدگی خواهد گردید.
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا